اینجانب ابوالفضل حسینعلی فردی هستم دانشجوی رشته ی کامپیوتر از دانشگاه شهید شمسی پور.


09100637612 شماره تماس بنده برای برقراری ارتباط.